MRV

Moerzeekse Recreatie Vereniging vzw

Omschrijving Bos- en visserijwachter en bijzondere veldwachter

Hoe te herkennen?

De bos- en visserijwachters en de bijzondere veldwachters dragen een groen uniform met een embleem en een legitimatiekaart.

Wie zijn ze?

De bos- en visserijwachters zijn ambtenaren die domeinen beschermen die aan de Staat en de Gewesten toebehoren. Het zijn ambtenaren van het bos- of visserijbeheer van het Vlaams of het Waals Gewest. Ze kunnen evenwel ook door particulieren worden aangesteld. In dat geval zijn het geen overheidsambtenaren ook al hebben ze voor de zetel van de rechtbank van eerste aanleg de eed afgelegd.
De bijzondere veldwachter wordt uitsluitend door particulieren of overheden aangesteld om toezicht te houden op de landelijk gelegen eigendommen en de jachtgebieden van de aansteller. Daartoe leggen ze de eed af voor de vrederechter en zijn ze bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.

Hoe kunnen ze mij helpen?

De wachters hebben als opdracht te zorgen voor het behoud van beboste en/of niet-beboste eigendommen en toezicht te houden op de jacht en/of de visserij. Deze opdracht behelst het voorkomen en opsporen van overtredingen tegen landeigendommen, bossen en visterreinen (stroperij, vissen buiten de toegestane periode, het kappen van bomen zonder vergunning, houtdiefstal, enz.).
De wachters moeten ook de fauna beheren, waarvoor ze een jachtgeweer mogen dragen (bijvoorbeeld om gewond wild te doden).

Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet?

Ze mogen wanbedrijven opsporen en vaststellen, personen ondervragen en een procesverbaal opstellen. De wachter is uitsluitend bevoegd in het gebied waarvoor hij beëdigd is (deze informatie staat vermeld op zijn legitimatiekaart, u kunt hem hier dus naar vragen). Hij mag gestolen voorwerpen volgen, maar hij mag geen woningen betreden, tenzij hij vergezeld is van een politieambtenaar die hiertoe bevoegd is. Hij mag geen personen vatten, tenzij in geval van betrapping op heterdaad of bij hulpgeroep van derden.

Bij klachten?

 • Voor alle wachters: er kan een klacht worden ingediend bij de procureur des Konings en bij het Comité P;
 • voor de bijzondere veldwachters: enkel de gouverneur is bevoegd;
 • voor de bos- en visserijwachters: de dienst “Natuur en Bos” van het Vlaams Gewest of de Dienst “Division Nature et Forêts” van het Waals Gewest.
 • voor de bos- en visserijwachters die door particulieren aangesteld zijn: de gouverneur.

Meer informatie?

Voor de bos- en visserijwachters:

Voor de bijzondere veldwachters:

 • bij uw provinciebestuur
 • wettelijke en reglementaire bepalingen:
  • Veldwetboek van 7 oktober 1886 (art. 61-76)
  • KB van 8 januari 2006 betreffende het statuut van de bijzondere veldwachters
  • Wetboek van Strafvordering (art. 16-21)

Specifiek geeft MRV dan nog de volgende opdrachten mee:

 • toezicht op de eerbiediging van de milieunormen inzake geluidsoverlast, stookvuur en sluikstorten
 • in kaart brengen van de ledenbewegingen
 • informatie en hulp verstekken aan (potentiële) leden
 • leden informeren bij het vaststellen van schade of van verdachte omstandigheden
 • toestand van de wegen en waterlopen evalueren
 • controle van de signalisatie

Contacteer de MRV-wachter